Staňte se členy spolku Človíček (ONE LITTLE) z.s.

Spolek Človíček (One Little) z.s. vítá všechny nové zájemce o členství.

Abyste se mohli stát členem, je nutné vyplnit členskou přihlášku, odeslat ji na adresu spolku či elektronicky s naskenovaným podpisem a zaplatit členský příspěvek (ideálně bankovním převodem).

Členský příspěvek činí 200,- Kč. Zaplatit ho můžete převodním příkazem na účet spolku: č.1387557915/2700 nebo poukázat složenkou na adresu spolku (Bosonožské nám. 762/12, 642 00 Brno).

Členové Človíčka platí roční členský příspěvek vždy k 1. 6. daného roku. Noví členové musí zaplatit roční příspěvek nejpozději do 30 dnů od svého vstupu do spolku. Nezaplacením členských příspěvků zaniká členství ve spolku.

Členské příspěvky nám pomohou pokrýt nemalé náklady spojené s administrativou, provozem a organizací aktivit.

Členství v našem spolku Vám umožní ovlivňovat chod sdružení, jeho činnost i jeho zaměření. Přinese Vám dobrý pocit z pomoci dětem a mládeži nejen se specifickými potřebami při trávení jejich volného času.

Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku. Podpisem a odesláním přihlášky souhlasíte se stanovami spolku Človíček (ONE LITTLE) z.s..

Práva a povinnosti členů (čl. V stanov spolku Človíček (ONE LITTLE) z.s.:

Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze
b) volit a být volen do orgánů spolku
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

Člen má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy spolku
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Členům spolku poskytujeme na vybrané aktivity slevu.

V případě nejasností ohledně možnosti stát se členem našeho spolku a ohledně členských příspěvků se prosím obraťte na kontaktní mail: info@clovicekbrno.cz