Stanovy spolku

Čl. I
Název a sídlo

 1. Název: Človíček (One Little) (dále jen „sdružení“)
 2. Sídlo: Bosonožské náměstí 762/12, 642 00 Brno

Čl. II
Statut sdružení

 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Sdružení je právnickou osobou.

Čl. III
Cíl činnosti sdružení

 1. Cílem sdružení je podpora dětí a mládeže se zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním, speciálními vzdělavacími potřebami v procesu integrace do společnosti. Těmto skupinám pomáhat začlenit se mezi své vrstevníky pomocí prožitkových aktivit a rozvíjet jejich schopnosti dle individuálních potřeb.
 2. Za tímto účelem bude sdružení usilovat o vyrovnávání těchto skupin ve společnosti.

Čl. IV
Členství

 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18-ti let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cílem sdružení.
 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Členství zaniká:
  a) vystoupením člena písemným oznámením radě
  b) úmrtím člena
  c) u právnické osoby jejím zrušením
  d) zrušení členství na základě rozhodnutí valné hromady
  e) zánikem sdružení
 5. Dokladem členství je potvrzení vydané radou sdružení.

Čl. V.
Práva a povinnosti členů

 1. Člen sdružení má právo:
  a) účastnit se jednání členské schůze
  b) volit orgány sdružení
  c) být volen do orgánů sdružení
  d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
 2. Člen má povinnost zejména:
  a) dodržovat stanovy sdružení
  b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
  c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
  d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou
  e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení

Čl. VI.
Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou:
  a) valná hromada
  b) rada sdružení
  c) předseda

Čl. VII.
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Rada svolává valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně dvě třetiny členů sdružení.
 4. Valná hromada zejména:
  a) rozhoduje o změnách stanov sdružení
  b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření
  c) volí členy rady sdružení
  d) rozhoduje o počtu členů rady sdružení
  e) rozhoduje o zrušení členství
  f) rozhoduje o zrušení sdružení
 5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovny.
 7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

Čl. VIII.
Rada sdružení

 1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
 2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
 3. Rada sdružení má nejméně tři členy, nejvíce sedm členů.
 4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně čtyřikrát ročně.
 5. Rada zejména:
  a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu
  b) koordinuje činnost sdružení
  c) svolává valnou hromadu
  d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
  e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení
 6. Předseda rady zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem.
 7. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení.
 8. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 9. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 10. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu dvanácti měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

Čl. IX
Předseda

 1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení.
 2. Předsedu volí rada sdružení.
 3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
 4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

Čl. X
Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob
  b) výnosy majetku
  c) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení
  d) členské příspěvky
 3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky.
 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. XI
Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká:
  a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady
  b) rozhodnutím Ministerstva vnitra
 2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. XII
Závěrečné ustanovení

 1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
 2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 

V Brně dne 18. března 2013